Information ang. undervisning

Undervisningsformer

Undervisningen består av en eller flera av följande former: föreläsningar, seminarier samt PM- och uppsatsskrivande. Kursplan eller kursbeskrivningar anger vilka moment som kräver obligatorisk närvaro. Föreläsningar är i regel inte obligatoriska. Frånvaro vid obligatoriska moment kompenseras enligt instruktion från kursansvarig lärare.

Schema

Schemalänkar finns tillgängliga på kurssidorna i Studentportalen.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen framgår av litteraturlistan i kursplanen som finns i Studentportalen. Kompletterande information vad gäller vilka sidor som skall läsas samt i förekommande fall artiklar eller kompendier återfinns i kursdokumentation. Information ges också av kursansvarig lärare.

Kurslitteratur finns i ett begränsat antal exemplar i Ekonomikums bibliotek, vissa endast som referensexemplar och vissa endast med kort lånetid. Kurslitteratur i ekonomisk historia finns även på GH:s nationsbibliotek.

Examination

Examinationsformer framgår av kursplan. Kompletterande information finns i kursdokument. Examination sker i form av skriftliga tentamina (salsskrivning eller hemtentamen), muntlig eller skriftlig redovisning i samband med seminarier, samt PM- och uppsatsskrivande. Alla former av examination är i regel individuella, men gruppredovisningar förekommer. På fortsättningskurserna C och masterutbildningen kan även individuella muntliga tentamina förekomma.

Om det inte finns särskilda skäl, rättas och betygsätts tentamen eller annan examination inom högst 25 kalenderdagar, dock minst 14 kalenderdagar före omtentamen. Resultatet registreras sedan i Uppdok. Du ser även dina resultat i Studentportalen under Mina studier.

Tentamensanmälan

Anmälan krävs vid salsskrivningar, både vid ordinarie tentamen och vid omtentamen. Anmälan görs i Studentportalen senast 12 dagar innan tentamen. Omtentamen äger normalt rum ca 4 veckor efter ordinarie tentamen. En uppsamlingstentamen brukar organiseras i slutet av augusti.

Betygsättning

Institutionen tillämpar normalt en tregradig betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). På vissa kurser används, som underlag för sammanvägning till kursbetyg, särskilda momentbetyg. Vi tillämpar där en 5-gradig skala, där 0/U=underkänd, G1=svagt godkänd, G2=godkänd, VG3=svagt väl godkänd och VG4=Väl godkänd. Vid sammanvägning av likvärdiga moment krävs minst genomsnittbetyget 3 för att betyget ska bli Väl godkänd (exv. G2+VG4=VG, men G2+VG3=G). För att få VG får aldrig betyget G1 förekomma på något moment. Är ingående delmoment av olika stor omfattning (så att det ena t.ex. omfattar 6 hp och det andra 4 hp) viktas medelvärdesberäkningen av betyget med hänsyn till omfattningen av respektive moment. För kurser från B-nivå och uppåt, där uppsatsmoment ingår blir betyget för uppsatsmomentet vägledande för om betyget på kursen i sin helhet blir VG eller G.

Kursvärderingar

Efter kursens slut erbjuds studenterna att delta i en kursvärdering i Studentportalen. Kurserns upplägg, kurslitteraturen samt undervisnings- och examinationsformer hör till de punkter som tas upp i kursvärderingen. Syftet med kursvärderingen är att få in underlag fär kvalitetsutveckling för att kunna förbättra utbildningen. Syftet är också att ge studenterna ett möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över sin utbildning.

Dessa återkommande kursvärderingar utesluter inte löpande diskussion med lärarna om kursernas uppläggning och innehåll.