Tillträde till fortsättningskurser i ekonomisk historia

Tillträde till fortsättningskurserna

För tillträde till fortsättningskursen B krävs 30 hp i samhällsvetenskapliga ämnen eller 30 högskolepoäng i historia eller idé- och lärdomshistoria.

För tillträde till C-nivån krävs 60 hp i ekonomisk historia, där Ekonomisk historia A/Ekonomi och samhälle, 15 hp, samt Ekonomisk historia B/Vetenskapligt skrivande, 15 hp, eller motsvarande ingår. Även Historia AB, 60 hp, Historia B, 30 hp, eller Idé- och lärdomshistoria, 60 hp, ger tillträde till kursen. Dessa kurser skall vara helt klara.

Tillträde till avancerad nivå

För tillträde till masterutbildningen i samhällsvetenskap, ekonomisk historisk inriktning, krävs kandidatexamen om 120 poäng/180 högskolepoäng varav minst 60 poäng/90 högskolepoäng i ekonomisk historia/historia eller motsvarande, kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 40 poäng/60 högskolepoäng i ekonomisk historia/historia eller motsvarande.

Tillträde till forskarutbildningen

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i ekonomisk historia.

Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng, av vilka 80 poäng i ekonomisk historia, eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon annan ordning inom eller utom landet, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015.

Upplysningar om forskarutbildningen ges av studierektorn för forskarutbildningen, Orsi Husz.