Praktisk information

Studentportalen

Studentportalen används vid undervisning vid Uppsala universitet. Alla kurser har kurssidor med information om kursplan, schema, lärarlista etc. Registrerade och inloggade studenter kommer även åt andra funktioner som tex anmälan till tentamen.

Registrering på kurser görs via Studentportalen.

Studentkonto

Du måste skaffa dig ett studentkonto för att kunna utnyttja universitets datornät. För aktivering av ditt studentkonto se denna sida.

Mer information om universitets datornät finns på sidan IT för studenter.

Campuskort

Campuskortet är ett obligatoriskt multifunktionskort för inpassering, tillträde till lokaler, utskrifter med mera. Alla som studerar eller arbetar vid universitetet ska ha ett campuskort. Läs mer information här på universitetes webb.

För kort till Ekonomikum vänder du dig till Informationen på Ekonomikum

Lokaler och personal på Ekonomisk-historiska institutionen

Institutionen finns på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, plan 4. Den mesta av all undervisningen hålls på Ekonomikum. För att kontakta någon av personalen, se listan över verksamma vid institutionen.

Studieavbrott / studieuppehåll

Vill du avbryta dina studier skall det anmälas till info@ekhist.uu.se. Ange namn, personnummer och vilken kurs det gäller.

Studier och funktionsnedsättning

Studenter med en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan få stöd under sin studietid på universitetet.
Läs mer här om studier och funktionsnedsättning. En ansökan om intyg måste göras till Studentavdelningen på UU. Intyget lämnas sen till institutionen som hjälper till att ordna det stöd som behövs.
Det går bra att kontakta institutionen på info@ekhist.uu.se, eller Studierektor för grundnivå Kristina Lilja för att diskutera dessa frågor.

Språkverkstaden har även extra stöd vid läs- och skrivsvårigheter.

Utskrift och kopiering

Det gemensamma utskrifts- och kopieringssystem för studenter och anställda heter Korint. Du kan skriva ut, kopiera och skanna in dokument.

Datorer

Datorer finns i några datorer i de allmänna utrymmena på Ekonomikum. För att kunna utnyttja dem, behövs ett studentkonto. Det går även att koppla upp den egna datorn mot universitetets trådlösa studentnätverk.

Arbetsmiljö och lika villkor

Vid Uppsala universitet ska ingen bli diskriminerad på grund av könstillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Detta regleras i Diskrimineringslagen. Universitetet har också en likabehandlingsplan för studenter. Den grundar sig på planer avseende områdena jämställdhet, tillgänglighet och mångfald. Här kan du läsa mer om studenters arbetsvillkor.

Om du behöver stöd eller hjälp ta kontakt med Kristina Lilja, studierektor för grundnivå, Ylva Hasselberg, studierektor på masternivå eller Pamela Tipmanoworn, personaladministratör.

Studenternas A till Ö

Regler och rättigheter

Stöd och service till studenter

Språkverkstaden - erbjuder vägledning i skriftlig och muntlig framställning för alla studenter och doktorander vid Uppsala universitet