Utbildning på masternivå

Ekonomisk historia utgör en inriktning i Masterprogrammet i samhällsvetenskap.

Ekonomisk historia utgör också en inriktning i Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation.


Några av de kurser som ges på Masterprogrammet i samhällsvetenskap ges även som fristående kurser:
 

Handel, kapitalism och global utveckling: ekonomisk förändring före det industriella genombrottet, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap kring den ekonomiska utvecklingen i Sverige och världen, särskilt Europa från senmedeltid och fram till det industriella genombrottet.

Kursen går på halvfart under första halvan av höstterminen.

Industrialisering, modernisering och globalisering: ekonomisk utveckling efter 1800, 7,5 hp

I denna kurs fördjupas studierna av några centrala teman och frågeställningar i allmän och svensk ekonomisk historia för tiden från och med den industriella revolutionen. De teman som behandlas är industrialiseringsprocessen, industriföretagandets och arbetsmarknadens förnyelse samt betydelsen av institutionella förhållanden.

Kursen går på halvfart under andra halvan av höstterminen.

Doktrinhistoria, 7,5 hp

Kursens syfte är att ge kunskaper i de ekonomiska teoriernas tillkomst och utveckling från 1700-talet och framåt. Kurser avser även ge de studerande förmåga att analysera relationen mellan olika ekonomiska teorier och att se deras utveckling i en samhällelig kontext.

Kursen har sin utgångspunkt i 1700- och det tidiga 1800-talets liberala tänkare som Adam Smith, David Ricardo och Robert Malthus. Bland annat diskuteras hur dessa teoretikers bidrag vuxit fram i interaktion med industrisamhällets utveckling. I kursen diskuteras även hur industrisamhällets omvandling bidragit till framväxten av nya ekonomiska teorier av bland annat Karl Marx och Joseph Schumpeter. Den marginalistiska revolutionen uppburen av ekonomer som W.S. Jevons, Carl Menger och Leon Walras med många efterföljare, liksom den institutionella skolan och senare tiders ekonomiska tänkare, som t.ex. J.M. Keynes, kommer också att tas upp till behandling.

Kursen går på halvfart under första halvan av vårterminen.

Den svenska arbetsmarknaden - utveckling och förändring, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge teoretiska utgångspunkter för att diskutera vad en arbetsmarknad är och att analysera förändringar utifrån två perspektiv, dels kopplingen till övergripande samhällsförändring som välfärdsstatens framväxt och ökat kvinnligt arbetskraftsdeltagande, dels effekterna av ökad internationalisering särskilt i relation till den Europeiska gemenskapen sysselsättningspolitik. Inom ramen för kursen analyseras arbetsmarknadens aktörer, regleringen av arbetsmarknaden, lönebildning och internationalisering effekter.

Efter avslutad kurs ska studenterna ha mycket goda kunskaper om svensk arbetsmarknad, lönebildning, sysselsättning, definitioner av arbete, regleringar av arbetsmarknaden, globaliseringens effekter på arbetsmarknaden och den europeiska sysselsättningspolitiken påverkan.

Kursen går på halvfart under andra halvan av vårterminen.