Nationella forskarutbildningen i ekonomisk historia

Under 2013 skapades den Nationella forskarskolan i ekonomisk historia, ett samarbete mellan alla fem ekonomisk-historiska institutioner (Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg och Umeå). Basen för forskarutbildningen finns kvar på respektive institution (studieplaner, kursplaner, "praxis", antagning, finansiering, o.s.v.), men vi utvecklar gemensamma aktiviteter och kurser för samtliga doktorander i landet. Syftet är att säkra och höja kvaliteten på forskarutbildningen i ämnet. Detta genomförs med hjälp av årliga internat, kurser och skrivarworkshops. På internaten diskuteras ämnet, liksom viktiga aspekter av forskarutbildningen, såsom avhandlingsarbete, övergång till postdoc eller annat arbete med mera, föreläsningar av några ledande svenska och någon internationell forskare hålls och doktoranderna och deras tilltänkta avhandlingsämnen presenteras. Varje termin ger också en av de deltagande institutionerna en kurs inom ett ämne där man har ledande kompetens. Årligen ges också en skrivarworkshop, där ledande forskare inom ämnet medverkar.

Den Nationella forskarskolan har en egen hemsida, med information om bl.a. aktuella nationella forskarutbildningskurser.