Doktorand - så funkar det!

DOKTORAND - SÅ FUNKAR DET! 

Lathund för nya doktorander vid Ekonomisk-historiska institutionen

Vt 2003 (rev. Vt 2005/Vt 2007, Vt 2009, Vt 2011, HT 2012, VT 2014)

Sammanställd av doktorander vid institutionen genom Maria Axelsson, Viktoria Bergström och Karin Ågren

Innehåll

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen
Rummet
Din närmsta omgivning
Institutionens personal
Handledning
Institutionens uppbyggnad
Ekonomikum
Fakultet och kår
Personalfrågor
Utbildningen
Hemsidor och mejladresser

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen

I början kan din tid på institutionen kännas något förvirrande. Var är mitt kontor? Vad ska jag sitta på? Är kaffet gratis? Vem var det där som strök förbi? Hur fungerar kopiatorn? Vad gör egentligen en prefekt? Frågorna hopar sig helt enkelt, och vem kan svara på dem?

För att underlätta den första tiden har vi skrivit ihop denna lathund som förhoppningsvis skall vara dig till hjälp i dina mest förvirrade ögonblick. Vår tanke är att det ska vara lätt för dig att hitta de frågor du just för tillfället vill ha svar på, därför har vi byggt upp hunden rumsligt. Vi börjar med ditt kontor och fortsätter sedan runt på institutionen för att sedan göra vissa stopp i huset. Till sist har vi skrivit upp några e-postadresser som du kan ha nytta av. Vi har även lagt in aktuella e-postadresser direkt i den löpande texten.

Och du: våga fråga! Inte bara kan du få vettiga svar, utan du kan kanske rent av få vänner!

Tillbaka till Innehåll

Rummet

Det är hit du är hänvisad att bedriva dina studier. Det kan ta några veckor innan du får tillgång till ditt rum. Andra doktorander måste hinna packa ihop sina pärmar och böcker och flytta till sina nya rum först, innan du kan flytta in. Lynn Karlsson visar dig vilket rum som ska bli ditt.

Om du saknar något i ditt rum - t.ex. en sittvänlig stol, en bra läslampa, en telefon, en papperskorg, kontakta Petra Millbert. Behöver du hjälp med t.ex. skrivbord eller bokhyllor, tag kontakt med Ekonomikums fastighetsintendenter Peter Götlind, telefon 471 11 55, eller Lars-Göran Andersson, telefon: 471 14 50. Ibland kan det finnas möbler i husets förråd.

Ibland ingår en dator i anställningsformen (se nedan)och ibland inte, se till att din handledare reder ut detta åt dig. Ett bra tips om du ska köpa dator själv är att gå runt och studera vilken typ av dator dina kollegor har. På så sätt kan du få tips om vad som är bra och vad du ska akta dig för. Ergonomer förespråkar dock en stationär dator framför en bärbar, av arbetsmiljöskäl. Prata alltid med Lynn innan du springer iväg och inhandlar datorn så att den du köper passar in med övrig utrustning och så att du lätt kan få hjälp om den krånglar. Hon kan också tala om vilka program som institutionen kan stå till förfogande med. Det är onödigt att köpa program som man kan få gratis här på institutionen. Som vi alla vet händer det ju att hårdiskar kraschar. Institutionen har en tillgång till en server, där du har en egen mapp, som heter Z:\. Spara alltid viktigt material i denna mapp, det är bara du och datoransvarig som kommer åt materialet här. Spara på servern varje dag!

Förbrukningsvaror till ditt kontor (och då tänker vi i första hand på kollegieblock och pennor etc.) tillhandahålls av institutionen. Om du saknar något kontakta Petra.

Nyckel till ditt arbetsrum får du av Jenny. Nyckeln går även till kopieringsrummet, seminarierummet K412 och institutionens bibliotek i A473. Nyckel till ditt postfack får du av Petra.

Passerkort hämtas ut i receptionen på entréplan. Passerkortet används även till skrivare/kopiatorer.

Tillbaka till Innehåll

Din närmsta omgivning

Institutionsbiblioteket finns i rum A473. Böckerna i biblioteket lånar du med hjälp av en lånesticka. På lånestickan skriver du bokens titel, författarens namn, lånedatum, ditt eget namn, rumsnummer och telefonnummer. Stickan placeras där boken stod. I biblioteket finns ett kartotek där de flesta av bibliotekets böcker är förtecknade. Lämna tillbaka boken när du är klar med den och tag då ut din lånesticka. I biblioteket finns också olika referensböcker som uppslagsverk, ordböcker, SFS, riksdagstryck med mera. Här finner du också Historisk tidskrift.

I kopieringsrummet, försiggår många saker. Här finns också institutionens fax, publikationer och förstås kopieringsmaskinen/skrivare (det finns även en sådan i biblioteket). Som redan nämnts använder du ditt passérkort när du vill kopiera eller hämta utskrifter. Detta rum är även institutionens postkontor. Härifrån utgår posten, klockan 15.00, och här kan du hämta kuvert med betalt porto. Tänk dock på att kuverten endast kan utgå från huset. Om du vill posta något efter kl. 15.00 så har du en halvtimme på dig att hinna ner till postkontoret i källare. I kopieringsrummet finns även förbrukningsvaror såsom kollegieblock, pärmar och pennor. Du hämtar institutionens brevpapper hos Petra.

Pentryt: Här hämtar du kaffe och te utan kostnad. Muggar finns. Det är trevligt att diska efter sig och inte särskilt svårt, eftersom det finns en diskmaskin. Många väljer att äta sin lunch här och värmer kanske maten i de mikrovågsugnar som finns. Eftermiddagsfika brukar vara kl. 15.

Fakultetsrum (Faculty Club room) finns på samma våning som institutionen, rum H429. Rummet går att boka för olika aktiviteter och bokningen sker genom prefekten eller Lynn.

Rum K 412 är det rum där alla Högre seminarier sker, eller andra arbetsrelaterade "stormöten", samt specialseminarier.

Mobil utrustning såsom bärbar dator finns att boka hos Lynn. Om du väljer att alltid arbeta med bärbar dator inhandlar du en egen, men det är som sagt inget som rekommenderas, av arbetsmiljömässiga skäl. Om du har en stationär dator i ditt rum kan du ibland behöva låna den bärbara, vid till exempel arkivbesök. Institutionen tillhandahåller också en scanner som finns hos Lynn.

Tillbaka till Innehåll

Handledning

Handledare och biträdande handledare utses av prefekten i samråd med handledarkollegiet och doktoranden. Handledarna får tillsammans 11 lektorstimmar per termin, vilket motsvarar 44 klocktimmar, under fyra år. Fördelningen av dessa timmar mellan handledarna speglar resp. handledares arbetsinsats. Denna tid inkluderar även läsning av de texter du lägger fram för din handledare. Handledaren är tänkt att vara din diskussionspartner under avhandlingsarbetet. Helst skall 2+1 systemet tillämpas. D.v.s. doktoranden träffar både biträdande och huvudhandledare samtidigt. Huvudhandledaren ska också hjälpa dig med finansieringsfrågor, ge råd i studiesociala frågor, vara behjälplig när det gäller karriärfrågor och tillsammans med dig se till att den individuella studieplanen följs. Mer information angående huvudhandledarens roll kan du läsa på institutionens hemsida under rubriken Handledning och individuell studieplan och i Underdokumentet till forskarutbildningens studieplan. Du kan även läsa mer på Uppsala Studentkår. Du kommer troligen under dina år som doktorand känna olika stort behov av dina handledare. I början när idén ska kläckas och i slutet då det hela ska sys ihop är perioder där det största behovet av handledarna infinner sig. Om det skulle uppstå en tvist mellan dig och dina handledare ska du vända dig till prefekten, som handhar den typen av frågor. Det är din fulla rätt att byta handledare om det av någon anledning inte skulle kännas bra. Råd från äldre doktorander är att ta tag i problemet med en gång. Din tid är dyrbar och du måste ha en arbetsmiljö som du trivs i!

Tillbaka till Innehåll

Institutionens uppbyggnad

Doktorandförening (DF) består av institutionens alla doktorander och företräds via representanter i institutionsstyrelsen och andra mer eller mindre permanenta arbetsgrupper, där DF diskuterar frågor som aktualiserats av medlemmarna. DF utser även representanter till Samhällsvetenskapliga Fakultetens Doktorandråd (SDR), som företräder föreningens ståndpunkter. DF har inte någon formell beslutanderätt på institutionen utan fungerar som diskussionsforum och i praktiken som rådgivande instans i många frågor. DF’s möten äger vanligtvis rum tre till fyra gånger per termin, något beroende på ’frågeintensitet’. Föreningens ordförande sammankallar till möten, samordnar diskussionspunkter, distribuerar dagordning och protokoll.

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och består av valda representanter för lärarna, TA-personal samt för doktorander och grundstuderande, med prefekten som ordförande. Val förrättas varje år på hösten. Enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) har studenter (dit även doktorander räknas) rätt att finnas representerade i alla beslutande och beredande organ i högskolan, som rör utbildning och studenternas situation. Institutionsstyrelser inrättas av högskolestyrelsen, d.v.s. i Uppsalas fall av konsistoriet. Institutionsstyrelsen utser prefekt, studierektor, inrättar tjänster, föreslår studieplaner, beslutar om institutionens resurser, fastslår jämställdhetsplan m.m. Protokollen publiceras på institutionens hemsida..

Högre seminariet är ett gemensamt forum för forskarstuderande och seniora forskare som i princip ska äga rum varannan måndag under terminerna. Här diskuteras forskarstuderandes forskningsplaner (avhandlings-PM) samt manus till licentiat- och doktorsavhandlingar. Idén bakom diskussionerna på Högre seminariet är dels att den forskarstuderande inför sitt avhandlingsarbete och inför den slutliga presentationen av sin avhandling skall dra nytta av institutionens samlade kompetens, dels att den som befinner sig i början av eller mitt i sitt avhandlingsarbete skall kunna skaffa sig en uppfattning om vad som krävs av en färdig avhandling. Även kapitelavsnitt och mer ofärdiga texter kan läggas fram för diskussion. I mån av utrymme inbjuds institutionens seniora forskare och gästföreläsare till Högre seminariet för att presentera sin forskning. Seminariets samlade innehåll ger en bild av aktuell ekonomisk-historisk forskning, i första hand inom institutionen. Deltagande i Högre seminariet är obligatoriskt för forskarstuderande. Den individuella aktiviteten skall, förutom presentation av forskningsplaner och manuskript, innefatta oppositioner och förande av protokoll. Seminarieaktiviteten motsvarar fem poäng i forskarutbildningen.

Kolla Kalendariet på www.ekhist.uu.se. Här finns hela terminens seminariumschema. Kom också ihåg att skicka ett allmejl om du ställer in ett seminarium så att alla får den informationen.

Information som berör hela institutionen, t.ex. kallelser till andra seminarier, information om anslag eller konferenser, information om kurser på annat håll etc., kan skickas ut i ett allmejl (adressen är alla@ehkist.uu.se).

Tillbaka till Innehåll

Ekonomikum

Biblioteket: När du blir doktorand har du andra rättigheter när det gäller boklån än vad du hade som student. Det första du ska göra är att be bibliotekarien ändra ditt lånekort så att du kan hämta böckerna på Ekonomikum. Det ger dig också rätt att till ditt tjänsterum låna med böcker som endast är läsesalslån. Böckerna får dock inte lämna byggnaden och är inte att betrakta som hemlån. I biblioteket finns microfischläsare och microfilmsläsare som står dig fritt att använda. Du kan komma in till dessa även när biblioteket är stängt via en dörr vid sidan av huvudentrén. Här gäller ditt passerkort med kod.

Gymmet: I husets bottenvåning hittar du ett gym med tillhörande dusch och bastu. Här passar samma nyckel som till ditt eget rum. Du behöver inte boka tid för att nyttja lokalen.

Tillbaka till Innehåll

Fakultet och kår

Fakultetsnämnd (FN): Mycket av det som påverkar institutionens arbete bestäms i fakultetsnämnden, exempelvis de kvoter som bestämmer hur många doktorander som får antas på olika institutioner. Det är också ytterst fakultetsnämnden som ska bedöma våra individuella studieplaner. FN ansvarar för all grund- och forskningsutbildningen som bedrivs inom fakulteten, till exempel godkänner de institutionernas studieplaner för forskarutbildningen.

Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR): Hit väljer institutionens doktorandförening årligen representanter. SDR företräder fakultetens doktoranders intressen bland annat i fakultetsnämnden, vetenskapsområdet, rekryteringsgrupper och doktorandnämnden. Genom SDR stärks gemenskapen mellan doktoranderna vid fakultetens olika institutioner.

Doktorandnämnden (DN) består av representanter från alla doktorandråd på universitetets fakulteter samt företrädare för studentkåren. Här diskuteras doktorandrelevanta frågor. DN är även representerad i en rad viktiga universitetsorgan som senaten och konsistoriet. Doktorandnämnden skriver också exempelvis remisser till utbildningsdepartementet. Doktorandernas representation och arbete är därför en viktig del även i universitetets kvalitetsarbete. Genom att delta i det demokratiska arbetet på institutionen eller inom kåren kan du få prolongation (ersättning för den tid du lägger ner på arbetet). Olika uppdrag ger olika prolongation. Uppdragen skall skrivas in på för det särskild utsatt plats i din individuella studieplan. Se även under Övrig information.

Kårens doktorandombudsman (DO) har till uppgift att bevaka utvecklingen inom forskarutbildningen, från institution till riksdagen, hålla doktorandnämnden och kårstyrelsens presidium informerade och ta de initiativ som påkallas. DO servar också doktorandråden i olika avseenden. Vidare ger DO råd och stöd i olika former till doktorander som har problem med handledning etc. Kontaktinformation finns här på Uppsala studentkårs hemsida.

Doktoranders rättigheter och skyldigheter regleras av högskoleförordningen. Läs mer om det i Högskoleverkets Doktorandhandbok.

Tillbaka till Innehåll

Personalfrågor
 

Finansieringsformer: Doktorandtjänst är den anställningsform som ger mest trygghet i fråga om försäkringar, ersättning och rättigheter. Har du en doktorandtjänst är du anställd och då omfattas du av samma sociala villkor som alla andra anställda inom universitetet. Olika former av stipendium för att finansiera utbildning förekommer också. Stipendier finns det en mängd utav och dess omfattning kan variera. Viktigt att komma ihåg är dock att den som finansieras via stipendium inte ska ha arbetsuppgifter som åligger en anställd, i sådana fall måste doktoranden skatta för sina pengar. I annat fall är stipendiet skattefritt. Stipendiet är inte sjukpennings-, och i de flesta fall, inte heller pensions- eller a-kassa grundande. Den som är antagen som stipendiat räknas inte som anställd, vilket innebär att doktoranden inte omfattas av exempelvis företagshälsovård. Institutionen hjälper dock till att finansiera försäkringar, så som hälsoförsäkringar och pensionssparande för den som inte har det finansierat genom sitt anslag. Det sista året som doktorand har alla rätt till en anställning, oavsett vilken finansieringsform som tidigare har gällt. Se vidare om anställningsformer på Högskoleverkets Doktorandhandbok.

Hälsovård: Du som är anställd kan vända dig till Företagshäskovården. Här kan du få hjälp med arbetsrelaterade hälsofrågor av sjukgymnaster, läkare, arbetsterapeuter och psykologer. Studenthälsan vänder du dig till som är stipendiat. Här kan du boka läkartid eller få tala med en psykolog eller kurator. Företagshälsovården och Studenthälsan hjälper dig med arbete/studierelaterade hälsoproblem. Det ordnas även kurser som lär dig att hantera oro och ångest med mera.

Som anställd har du den förmånen att du kan få hjälp med betalning när det gäller eventuella inköp av mediciner och speciella datorglasögon. Du kan också få pengar till friskvård som till exempel gym- eller simkort.

Om du skulle bli sjuk en längre tid kan du ha möjlighet att få tillbaka den tiden vid slutet av ditt avhandlingsarbete, detta gäller både för stipendiater och anställda. Men viktigt är att du sjukanmält dig.

När det gäller semester gäller olika regler beroende på din finansieringsform. Är du stipendiat så tala med din handledare. Alla har rätt till fem veckors semester men om du är anställd skall du anmäla din ledighet till Johanna, av försäkringsmässiga skäl. Semesterersättningen för anställda betalas ut i en klumpsumma oavsett när du är ledig. Semester är en utmärkt rättighet, utnyttja den!

Tjänstledighet: Är du intresserad eller i behov av att ta ledigt från din tjänst (annat än för föräldraledighet) så skall du tala med prefekten.

Jämställdhetsombud: Jämställdhetsombudet ansvarar tillsammans med en jämställdhetsgrupp för att institutionens jämställdhetsplan revideras årligen. Inne hos jämställdhetsombudet finns också en pärm med relevanta dokument; jämställdhetsplanen, universitetets jämställdhetsplan, lagtexter och förordningar. Jämställdhetsombudet och jämställdhetsgruppen tillsätts av institutionsstyrelsen. Ytterst ansvarig för jämställdhetsfrågorna på institutionen är prefekten, men i jämställdhetsplanen finns en närmare precisering av exempelvis studierektorernas ansvar för att beakta jämställdhetsaspekter i handledning, undervisning och vid lärarfördelning. Jämställdhetsfrågorna bevakas av universitetet i jämställdhetskommittén, och det finns en speciell jämställdhetshandläggare som man kan vända sig till vid frågor.

Försäkringar: Som anställd omfattas du av de allmänna försäkringarna när det gäller sjukskrivning, pension och föräldraledighet. Stipendiater kan ha möjlighet genom sitt stipendium att teckna egna försäkringar. Tala med din handledare eller med stipendiefonden så fort du påbörjat utbildningen för att snabbt få klart för dig vad som gäller för just dig. Om du blir sjuk får du igen tappad tid, detta gäller dock inte stipendiater. Om du har stipendium, är det viktigt att du kollar upp vilka möjligheter till sjukförsäkringar du har. Alla oavsett finansieringsform bör kunna teckna en egen sjukförsäkring.

Föräldraledighet: Inför föräldraledighet får stipendiater anställning. Det är viktigt att du i god tid innan föräldraledighet talar med prefekten om detta.

Mer information om doktoranders arbets- och anställningsvillkor finns i Medarbetarportalen.

Fackförbund: Det finns flera fackförbund att välja mellan. Läs mer om detta i Högskoleverkets Doktorandhandbok.

Tillbaka till Innehåll

Utbildningen

Kurser: Under din tid som doktorand ska du ta 75 kurspoäng (nya högskolepoäng, hp), varav hälften är obligatoriska och hälften valfria. 7,5 hp motsvarar 1 veckas arbete. Det finns en beskrivning av kurscykeln för doktorander på institutionens hemsida: www.ekhist.uu.se, under rubriken Kursplan och kurscykel.

En avhandlingspromemoria skall du ha skrivit innan ditt första år som doktorand har gått till ända. Det skall vara runt 15 sidor. PM:en är en plan där det framgår vad en eventuell lic-uppsats respektive doktorsavhandlingen ska innehålla. PM:en beskriver aktuell forskningsöversikt, syftet med ditt kommande arbete, forskningsbara frågeställningar, vilket källmaterial du ska använda dig av samt vilken/vilka metoder du kommer att arbeta med. PM:en ger dig 7,5 hp och ventileras på Högre seminariet din andra termin som doktorand..

Licentiatuppsats är ett mellansteg fram till den färdiga doktorsavhandlingen. Licentiatavhandlingen/uppsatsen bör ventileras efter ca två år. Den ska vara på ungefär 90 sidor och ha formen av en avslutad undersökning som samtidigt pekar framåt. Vid licentiatseminariet anlitas en extern opponent. En betygsgrupp bestående av två av institutionens professorer/ docenter, handledaren samt opponenten beslutar efter seminariet om uppsatsen ska godkännas. 60 kurspoäng ska vara avklarade innan ventileringen. Doktoranden kan därefter ta ut en licentiatexamen. Efter licentiatseminariet ska handledarna, prefekten och studierektorn på forskarutbildningen ha ett samtal med doktoranden om det fortsatta arbetet.

Ett alternativ till lic-seminarium och lic-uppsats är att presentera forskningsarbetet vid ett särskilt mellanseminarium. Detta kan lämpligen äga rum under början av det tredje året på forskarutbildningen för att ge tid och möjlighet att ta hänsyn till de synpunkter som kommer fram vid seminariet. Vid mellanseminariet läggs särskilt vikt vid hur det fortsatta arbetet ska utvecklas och hur de genomförda forskningsdelarna kan passas in i den färdiga avhandlingen. Även vid mellanseminariet används extern opponent.

Doktorsavhandling: Efter fyra år på forskarutbildningen är det dags att disputera. Avhandlingen ger 150 högskolepoäng i forskarexamen. Resterande 60 hp utgörs av obligatoriska och valfria kurser, oppositioner, recensioner och avhandlingsPM (dessa 90 hp inkluderar de 60 som du fick vid licentiatexamen). Samtliga kurspoäng ska vara avklarade innan doktorsavhandlingen får ventileras. Fakulteten utser en opponent (på förslag av institutionen) som ger sina synpunkter vid en offentlig disputation där författaren, respondenten, kan försvara sitt arbete. En betygsnämnd, bestående av två externa ledamöter samt en från vår institution, fattar det slutliga beslutet. I vissa fall - beroende på ämnets karaktär - kan fem personer ingå i betygsnämnden.

Individuell studieplan: Varje hösttermin ska alla doktorander tillsammans med handledare skriva en individuell studieplan. Studieplanen behandlar vilka rättigheter och skyldigheter doktoranden, handledarna och fakulteten har gentemot varandra. Här skall nedtecknas vad som har gjorts tidigare år och vad doktoranden förväntas göra kommande år. Att den individuella studieplanen fylls i är väldigt viktigt, den kan komma att användas som ett kontrakt rörande doktoranden åtaganden. Se vidare under rubriken Handledning och individuell studieplan. Ett tips är att du sparar årets studieplan i egen mapp på datorn så slipper du fylla i samma saker nästa år igen.

Tillbaka till Innehåll

Hemsidor och e-postadresser

Hemsidor: Egentligen behöver du bara en enda adress och det är http://www.uu.se/, Uppsala universitets hemsida. Härifrån kan du hitta institutioner och personal inom Uppsala universitet, men du kan också ta dig till andra universitet och högskolor i landet. På hemsidan kan du även komma till universitets bibliotek, läsa om hälsofrågor, m. m. Även om du kan komma till vår egen hemsida genom ovanstående adress ska vi ändå ge dig direktadressen här: http://www.ekhist.uu.se/. På vår hemsida kan du bland annat läsa om de projekt och avhandlingsidéer som är på gång på institutionen.

Egen hemsida: Alla som är verksamma vid institutionen (d.v.s. även doktorander och forskare med stipendiefinansiering) får automatiskt en egen hemsida, en s.k. profilsida, när de får sitt "UU-identitet" (epost, lösenord, etc.). Den nås (bl.a.) genom att klicka på ditt namn i personallistan. Sidan redigeras genom att klicka på länken Medarbetarportalen.

Det finns även möjlighet att skappa s.k. gruppytor, samarbetsytor på webben. Läs mer under ovannämnda länken Medarbetarportalen.

E-postadresser: Du hittar nästan garanterat de e-postadresser som kan vara av intresse genom ovanstående hemsida, men en adress som kan vara bra för dig är den där du påkallar hela Ekonomisk historiska institutionens uppmärksamhet: alla@ekhist.uu.se.

Tillbaka till Innehåll

Jaha, detta får avsluta vår rundvandring på din arbetsplats. Vi hoppas att du känner dig lite klokare nu, eller att du åtminstone har funnit en trogen vän i lathunden. Men även om hunden är människans bästa vän så förlita dig inte bara på denna skrivna hund. Prata med dina kollegor! De allra flesta gillar att få visa sig duktiga och få förklara saker (det är därför vi är forskare). Och kom ihåg; vi är alla kollegor!

Tillbaka till Innehåll