Antagning till forskarutbildningen

Antagning till doktorand- eller licentiatutbildning regleras i högskoleförordningen. Kriteriet för antagning är att den studerande dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels har den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit. Vidare krävs att sökanden bedöms "ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen". (Högskoleförordningen 7 kap. 35 §).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i ekonomisk historia. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Ansökan till forskarutbildningen görs enligt anvisningar i utlysning av doktorandtjänster.

Datum för ansökningstillfälle brukar vara i juni och studier påbörjas 1 september.

Bedömningen av inkomna ansökningar grundar sig på graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Eftersom antagningen av nya doktorander är starkt begränsad görs en kvalitetsmässig gradering av de sökande. En rekryteringsgrupp gör ett första urval via en genomgång av insända handlingar och kontakter med åberopade referenter. Därefter diskuteras denna tätgrupp av handledarkollegiet och utvalda sökande kallas sedan till intervju med några företrädare för forskarutbildningen varefter prefekten fattar beslut om antagning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i  universitetets mål- och regelsamling, http://regler.uu.se/.

Se även Samhällsvetenskapliga fakultetens sida om forskarutbildningen.