Forskarutbildningen i ekonomisk historia

Målet för utbildningen är att den studerande skall tillägna sig sådan skicklighet i historisk och samhällsvetenskaplig metod att han/hon kritiskt och självständigt kan lösa ekonomisk-historiska forskningsuppgifter och genom framställande av en vetenskaplig avhandling bidra till den ekonomisk-historiska forskningens utveckling. Den studerande skall dessutom tillägna sig sådan pedagogisk och informativ skicklighet att han/hon kan kommunicera med sin kunskap inom och utom högskolevärlden. Den studerande skall kunna ha användning för sin utbildning inom områden som forskning, undervisning, offentlig och privat förvaltning, arkiv- och biblioteksväsen, utredningsverksamhet, museer och massmedia.

För behörighet att antas till forskarutbildning krävs att den sökande uppfyller dels villkor för allmän behörighet, dels villkor för särskild behörighet och dels bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen.

Fullgjord doktorsexamen omfattar sammanlagt 240 poäng uppdelat på ett avhandlingsarbete om 165 poäng och en kursdel om 75 poäng.