Uppsala Papers in Economic History

Uppsala Papers in Economic History (2008-) replaces the series Uppsala Papers in Economic History. Research Reports and Uppsala Papers in Financial and Business History.

1. Peter Jansson: Formella regelverk – från utformning till funktion. En studie av behovsprövningen inom den yrkesmässiga busstrafiken i Uppsala län 1920–1989. 2008.

2. Klas Nyberg (redaktör) Handel och risk. Fyra uppsatser från Ekonomisk- historiska mötet vid Umeå universitet 2005. Medverkande Anna Brismark, Ylva Hasselberg, Pia Lundqvist, Klas Nyberg, Sven Olofsson. 2008.

RESEARCH REPORTS

1. Bo Gustafsson: The Causes of the Expansion of the Public Sector in Sweden during the 20th Century. 1983.

2. Mats Essemyr: Food Consumption and Standard of Living: Studies on Food Consumption among Different Strata of the Swedish Population 1686-1933. 1983.

3. Göran Rydén: Gammelstilla stångjärnssmedja - en manufakturindustri. 1984.

4. Alf Johansson: Market, Nature and Work: The basics of work organization in a nineteenth-century export sawmill. 1984.

5. Lena Sommestad: Strukturomvandling och yrkessammansättning: Ala sågverk under mellankrigstiden. 1985.

6. Li Bennich-Björkman: Nationalekonomi och ekonomisk historia. Inställningen hos nationalekonomer till ämnet ekonomisk historia 1929-1947. 1985.

7. Håkan Lindgren: International Firms and the Need for an Historical Perspective. 1985.

8. Alice Teichova: Economic Policies in Interwar East Europe: Freedom and Constraints of Action. 1985.

9. Lynn Karlsson & Ulla Wikander: Kvinnoarbete och könssegregering i svensk industri 1870-1950: Tre uppsatser. 1985.

10. Bo Gustafsson: Det antika slaveriets nedgång: En ekonomisk teori. 1985.

11. Mats Morell: Eli F. Heckscher, utspisningsstaterna och den svenska livsmedelskonsumtionen från 1500-talet till 1800-talet. Sammanfattning och komplettering av en lång debatt. 1986.

12. Ragnhild Lundström & Kersti Ullenhag: Methodological Problems in Business History: Two Papers. 1986.

13. Kersti Ullenhag (editor): Books and Articles from the Department of Economic History at Uppsala University. 1986.

14. Georg Péteri: The Role of State and Market in the Regulation of Capital Imports: Hungary 1924-1931. 1987

15. Håkan Lindgren: Banking Group Investments in Swedish Industry: On the emergence of banks and associated holding companies exercising shareholder influence on Swedish industry in the first half of the 20th century. 1987.

16. Mats Morell: Om mått- och viktsystemens utveckling i Sverige sedan 1500-talet. Vikt- och rymdmått fram till metersystemets införande. 1988.

17. Juergen Salay: The Soviet Union River Diversion Project. From Plan to Cancellation 1976-1986. 1988.

18. Göran B. Nilsson: Kreditens jättekraft. Svenskt bankväsende i brytningstid och genombrottstid vid 1800-talets mitt. 1988.

19. Maurits Nyström: En spegel av ett sekel. Riksdagens resor i Norrbotten 1880-1988. 1988.

20. Lars Magnusson: Korruption och borgerlig ordning - naturrätt och ekonomisk diskurs i Sverige under Frihetstiden. 1989.

21. Hans Sjögren: Kreditförbindelser under mellankrigstiden. Krediter i svenska affärsbanker 1924-1944 fördelade på ekonomiska sektorer och regioner. 1989.

22. Eskil Ekstedt: Knowledge Renewal and Knowledge Companies. 1989.

23. Karl-Gustaf Hildebrand: Om företagshistoria. 1989.

24. Gert Nylander: Företagsarkiv och företagshistorisk forskning. (Forthcoming)

25. Bo Gustafsson: Gunnar Myrdal 1898-1987. Liv och verk. 1990.

26. Gaim Kibreab: The State of the Art Review of Refugee Studies in Africa. 1991.

27. Lena Schröder: Från springpojke till fullgod arbetare: Om bakgrunden till 1930-talets ungdomsreservarbete. 1991.

28. Ulla Wikander: Delat arbete, delad makt: Om kvinnors underordning i och genom arbetet. 1991.

29. Anders Florén & Göran Rydén: Arbete, hushåll och region. Tankar om industrialiseringsprocesser och den svenska järnhanteringen. 1992.

30. Maths Isacson: Arbetslivsforskaren i det offentliga samtalet. 1992.

31. Gunnar Nordström: Mo och Domsjö och arbetareorganisationerna intill 1940. Frans Kempes personalpolitiska program och Domsjö arbetareföreningen. 1993.

32. Conny Norling: Byråkrati och makt. Ingenjörer vs ekonomer. 1993.

33. Anita Göransson: Om teori och historia. Mening, makt och materialitet. 1993.

34. Bo Hännestrand: Finansieringssätt och attityder. Några erfarenheter ur ledarhundsarbetets historia. 1994.

35. Lars Magnusson: Eli Heckscher and Mercantilism - An Introduction. 1994.

36. Torbjörn Lundqvist: Industrialismens kritiker. Utopism, ämbetsmannaideal och samvetspolitik i Carl Lindhagens ideologi. 1995.

37. Olov Åberg & Johan Öster: Efter avslutad färd, en anständig begravning. En karaktäristik av undantagsinstitutionen, Nederluleå och Råneå socken 1790-1895. 1995.

38. Lars Magnusson & Klas Nyberg: Konsumtion och industrialisering i Sverige 1820-1914. Ett ekonomisk-historiskt forskningsprogram. 1995.

39. Lynn Karlsson: Mothers as Breadwinners. Myth or Reality in Early Swedish Industry? 1995.

40. Lynn Karlsson: Women Workers in Figures. A Picture of Swedish Industry 1863-1912. 1996.

41. Kersti Ullenhag: Managers, Institutions and Growth. Business History as an Approach to Industrial History. 1996.

42. Irma Irlinger: Lika lön för lika arbete - Ett nygammalt problem. Uppsala-utredning 1947-1949. 1997.

43. Bo Gustafsson: Scope and Limits of the Market. 1997.

44. Kersti Ullenhag: Ann Margret Holmgren. Den kvinnliga rösträttens agitator. 1997.

45. Göran Rydén: Production and Work in the British Iron Trade in the Eighteenth Century. A Swedish Perspective. 1998.

46. Torbjörn Lundqvist: Organising the Industry. The Creation of Trade Associations, Cartels and Employers' Associations in the Swedish Brewing Industry, 1885-1908. 1998.

47. Mary Hilson: Continuity and Change in the Rise of Labour: Working-class Politics in Plymouth, 1890-1920. 1999.

48. Kersti Ullenhag: Mikro och makro. Två nivåer i samspel. 2001.

49. Klas Nyberg: The "Skeppsbro Nobility" in Stockholm's Old Town 1650-1850. A Research Program on the Role and Significance of Trade Capitalism in Swedish Economy and Society. 2001.

50. Annette H. K. Son: Social Insurance Programs in South Korea and Taiwan. A Historical Overview. 2002.

51. Inger Jonsson: Deltidsarbete inom svensk detaljhandel: en genuskritisk studie av arbetstidsmönster. 2004.

52. Anna Wikander: Å va intressant! Va blir man då? Ekonomhistorikers koppling till arbetsmarknaden. 2005.

WORKING PAPERS

1. Alice Teichova: Rivals and Partners. Banking and Industry in Europe in the First Decades of the Twentieth Century. (Report from the Vienna Banking - Industry Symposium 1988.) 1988.

2. Fritz/Kastner/Larsson: Banking and Bank Legislation in Europe 1880-1970. (Report from the Vienna Banking - Industry Symposium 1988.) 1989.

3. Elizabeth A Boross & Håkan Lindgren: Bank-Industry Connections in Hungary and Sweden. Two Studies. (Report from the Vienna Banking - Industry Symposium 1988.) 1989.

4. Volker Wellhöner & Harald Wixforth: Bank-Industry Relations in Theory and Practise. Two Studies. (Report from the Vienna Banking - Industry Symposium 1988.) 1989.

5. Ragnhild Lundström & Jan Ottosson: Bank-Industry Relations in Sweden: Ownership and Interlocking Directorates. (Reports from the Vienna Banking - Industry Symposium 1988.) 1989.

6. Agnes Pogny & György Kövér: Banking and Industry In Hungary. (Reports from the Vienna Banking - Industry Symposium 1988.) 1989.

7. Ulla Wikander (ed.): The Sexual Division of Labour, 19th & 20th Centuries. Six essays presented at the Ninth International Economic History Congress, Berne 1986. 1989.

8. Agneta Emanuelsson, Lynn Karlsson, Ulla Wikander & Ingrid Åberg (red.): Kvinnohistoria i teoretiskt perspektiv. Konferensrapport från det tredje nordiska kvinnohistorikermötet. 13 -16 april 1989. 1990.

9. The Banking Project: The Network of Financial Capital: Essays in Honour of Raghnild Lundström. 1990.

10. Margarita Dritsas: Foreign Capital and Greek Development in a Historical Perspective. 1993. 

BASIC READINGS

1. Håkan Lindgren & Kersti Ullenhag (eds.): Teorier och teoretisk tillämpning i företagshistorisk forskning. Med bidrag av Herman Daems, Erik Dahmén, Håkan Lindgren och Kersti Ullenhag. 1985.

2. Britta Jonell-Ericsson: Skinnare i Malung. 1987.

3. Håkan Lindgren & Hans Modig: The Swedish Match Company in the Interwar Years. An International Perspective. 1987.

4. Bo Gustafsson: Den ekonomiska vetenskapens utveckling. Del I: Från Aristoteles till Adam Smith. 1988.

5. Bob Engelbertsson & Lynn Karlsson: Seminarieuppsatsen. En genomgång av formella krav. 1989/1998.

6. Mats Larsson & Håkan Lindgren: Risktagandets gränser. Utvecklingen av det svenska bankväsendet 1850-1980. 1989.

7. Paulina De Los Reyes: Bortom Europa. Käll- och litteraturvägledning i u-landsstudier. 1992.

8. Håkan Lindgren (red.): Teori, empiri och metod i ekonomisk-historisk analys. 1992.

9. Juan Bergdahl: Den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen - ursprung och fundament. 1995.

10. Klas Nyberg: Att formulera och lösa vetenskapliga problem. En introduktion till uppsatsskrivande i ekonomisk historia. 1998.