Institutionsstyrelsen

Uppgifter

Det högsta beslutande organet på institutionen är institutionsstyrelsen. Med prefekten som ordförande ansvarar styrelsen för institutionens skötsel.

Bland styrelsens viktigaste uppgifter är att:

- ge förslag till studieplaner för grund- och forskarutbildning

- ge förslag och besluta om inrättande eller indragning av tjänster

- besluta om hur institutionens resurser skall användas

- om styrelsen finner det angeläget yttra sig över ärenden som remitteras till styrelsen

Sammansättning

Styrelsen har följande sammansättning:

1. Prefekt (självskriven) styrelsens ordförande
2. Lärare

4 ordinarie ledamöter
2 gruppsuppleanter
mandatperiod: 3 år

3. Tekn/adm personal

1 ordinarie ledamot
1 suppleant
mandatperiod: 3 år

4. Studenter

3 ordinarie ledamot
2 gruppsuppleantar
mandatperiod: 1 år

Styrelsen består således av prefekt samt 7 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter. Studierektorer är adjungerade till styrelsen utan rösträtt.

Styrelsens ledamöter har närvaroplikt; giltiga skäl för frånvaro är t ex sjukdom, läkarbesök eller undervisning och skall anmälas till institutionens expedition för att suppleant skall kunna inkallas.

Val

Styrelseledamöter för lärare resp. T/A-personal utses genom direkta val som brukar äga rum i oktober månad. Val av studentrepresentanter handhas av Uppsala studentkår och sker årligen under vårterminen.

Valproceduren, som fastställts av Konsistoriet, består av fastställande av definitiv röstlängd, nominering av kandidater samt själva röstningen. Valet pågår i ungefär två veckor.

Styrelsearbete

Alla för institutionen väsentliga frågor behandlas i styrelsen. Frågor kan tas upp på initiativ av vem som helst på institutionen genom en styrelseledamot. Dylik övrig fråga anmäles till prefekten senast en vecka före styrelsemötet så att den kan beredas i tid och uppföras på dagordningen. Styrelsen brukar sammanträda tre-fyra gånger per termin och sammanträdena brukar ta omkring två timmar, beroende på ärendenas antal och omfattning. Styrelsearbete betraktas inte sällan som en merit, både inom och utom universitetet.

Styrelseledamöter

Ordförande: Fredrik Sandgren

Lärare (1/11 2016 - 31/10 2019):
Ordinarie: Lars Fälting, Ylva Hasselberg, Mats Morell, Karin Ågren
Suppleanter: Orsi Husz, Nikolas Glover

T/A (1/11 2016 - 31/10 2019):
Ordinarie: Petra Millbert
Suppleant: Pamela Tipmanoworn

Studenter (1/9 2017 - 30/6 2018):
Ordinarie: Ahmed Cherif (avancerad nivå), Johan Ahlström (grundinvå), Jonas Söderqvist (FU)

Suppleanter: David Dellstig (FU)