Industrisamhällets omvandling − industriell växt och förändring i företagsbyggande och kommunal planering

Forskningsprojektet har till uppgift att studera industriell strukturomvandling i Sverige i ett nationellt och internationellt komparativt perspektiv. Tidsmässigt ligger fokus på 1900-talets senare del och de första åren av 2000-talet. I uppgiften ingår att analysera omvandlingens konsekvenser för människor, företag och kommuner, för bebyggelse och landskap. I centrum står fyra teman. Det första tar sikte på industriföretagens betydelse för samhällsbildningen, levnadsvillkoren och miljön under den högindustriella epokens (ca 1935-1985) modernisering, liksom följderna av denna epoks industriinvesteringar och industriella drift för pågående förnyelsearbete i gamla industriorter. I det andra temat är målsättningen att studera de relationer som uppstod och utvecklades mellan industriföretag, samhälle och stat under nämnda femtioårsperiod. I ett tredje tema studeras vad som hänt med nedlagda eller utflyttade industriers byggnader, tekniska utrustning och maskiner under förnyelsearbetet. Det fjärde tar sikte på företags identitetsbyggande och vilken roll historia och nationella symboler har i de berättelser som byggs upp av aktörer på den nationella arenan. Forskningen leds av professor Maths Isacson. Övriga forskare är FD Anders Houltz, FD Brita Lundström samt professor em. Marie Nisser, samtliga vid avd. för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH.

Projektfinansiär

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Projektperiod

2005-2011

Kontaktperson

Maths Isacson
Professor i ekonomisk historia, Uppsala
och gästprofessor i industriminnesforskning vid KTH
Ekonomisk-historiska institutionen
Box 513
751 20 Uppsala
Tel.: 018-471 73 12 17
Maths.Isacson@ekhist.uu.se

            Foto: Magnus Hjalmarsson

Vid institutionen finns ett affilierat forskningscentra:

Uppsala Centre for Business History

En internationell tidskrift ges ut vid insitutionen:

Economic and Industrial Democracy

An International Journal


Published by Sage in Association with Department of Economic History, Uppsala University, Sweden

Editors: Lars Magnusson and Jan Ottosson, Uppsala University