Drivkrafter och hinder för industriell förnyelse i byggindustrin

Byggindustrin tillskrivs i den allmänna debatten en låg grad av innovation – och detta är också en av orsakerna bakom politiska krafters ifrågasättande av det rådande sättet att hantera innovation inom detta industriella område. Forskningsprojektet ” tar sin utgångspunkt i denna diskussion. Syftet med projektet, vilket är ett samarbete mellan Uppsala STS, (Malena Ingemansson, Åse Linné, Alexandra Waluszewski) och Handelshögskolan i Oslo (Lena Bygballe, Håkan Håkansson) är för det första att ge en överblick över det generella innovationsmönstret i byggindustrin. Är innovationsgraden låg – eller är det sättet att definiera och mäta innovation som gör att den framstår som låg? Den andra, huvudsakliga frågeställningen rör de krafter som kan identifieras bakom realiserade innovationer i byggindustrin. Vidare, vilka implikationer har dessa resultat för politiska/policyansatser att påverka såväl innovation som effektivitet i byggindustrin? Projektet är relaterat till en större studie om innovation och effektivitet i byggindustrin och inkluderar, förutom Uppsala universitet och Handelshögskolan i Oslo, forskningsgrupper vid Handelshögskolan i Stockholm, KTH samt Chalmers.

Projektfinansiär

Studien finansieras av forskningsanslag från Sveriges Byggindustrier.

Projektperiod

2010-2013

Kontaktperson

Malena Ingemansson
Ekonomisk-historiska institutionen
Centrum för teknik- och vetenskapstudier
Box 513
751 20 Uppsala
malena.ingemansson@sts.uu.se

            Foto: Magnus Hjalmarsson

Vid institutionen finns ett affilierat forskningscentra:

Uppsala Centre for Business History

En internationell tidskrift ges ut vid insitutionen:

Economic and Industrial Democracy

An International Journal


Published by Sage in Association with Department of Economic History, Uppsala University, Sweden

Editors: Lars Magnusson and Jan Ottosson, Uppsala University