Den glömda konsumtionen. Auktionens ekonomiska roll i relation till 1700- och 1800-talens samhällsomvandling

Syftet med projektet är dels att undersöka auktionsverkens betydelse inom den lokala ekonomin, och dels att utifrån denna kunskap diskutera utvecklingen av konsumtionen. Auktionsverken i städerna och särskilda auktionsförrättare på landsbygden hade monopol. De fanns i hela landet och har efterlämnat ett välbevarat arkivmaterial. Auktionshandel är den glömda sektorn inom handel och konsumtion under 1700- och 1800-talen.

Konsumtionen av varor är av central betydelse i all ekonomisk utveckling, och följaktligen har analyserna av konsumtion spelat en stor roll i den ekonomiska teoribildningen. Klassiska ekonomer som Ricardo och Smith har behandlat det liksom Keynes och Friedman. Ännu saknas emellertid viktig kunskap om hur det moderna konsumtionssamhället vuxit fram.

Projektet skiljer sig på två avgörande sätt från tidigare forskning. Dels diskuterar vi betydelsen av andrahandsförsäljningen, i vårt fall auktionsverken, och dels utgår vi från levande människors konsumtion, till skillnad från tidigare forskning som i huvudsak baserats på bouppteckningsmaterial. Båda dessa aspekter innebär att bilden av konsumtionen och dess förändring kan kompletteras på ett avgörande sätt, då även fattigare människors konsumtion inkluderas. Människor med begränsade ekonomiska resurser bör oftare ha varit hänvisade till en andrahandsmarknad och någon bouppteckning efter fattiga upprättades inte.

Projektfinansiär

Vetenskapsrådet

Medverkande

Docent Sofia Murhem, projektledare
FD Kristina Lilja
FD Göran Ulväng

Publicering

Murhem, S., Ulväng, G  & Lilja, K., (2010) Chairs and tables under the hammer. Secondhand consumption of furniture in 18th and 19th century in Sweden, in Stobart, J. & van Damme, I. Modernity and the Second-Hand Trade. European Consumption Cultures and Practices,1700-1900. Basingstoke:Palgrave Macmillan.

Lilja, K., Murhem, S. & Ulväng, G (2010) Klubbade stolar och bord. Auktionshandel med möbler 1720-1870, in Nyberg, K. & Andersson, G Kommers. Historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-talen. Uppsala: Opuscula Historica Upsaliensia 42.

Lilja, K., Murhem, S. & Ulväng, G (2009) The Indispensable Market: Auctions in Sweden in the Eigthteenth and Nineteenth Centuries, i Blondé, B., Coquery, N., Stobart, J. & Van Damme, I. (red.) Fashioning Old and New. Changing Consumer Papperns in Western Europe (1650-1900). Berchem:Turnhout.

Lilja, K., Murhem, S. & Ulväng, G (2007) Auktionshandel i stad och på landsbygd.  Varucirkulationen i Enköping med omnejd under 1700- och 1800-talen, in Ahlberger, C. and Lundqvist, P. (red.) Varans vägar och världar. Handel och konsumtion i Skandinavien ca 1600-1900. Göteborg: Skrifter från Historiska institutionen i Göteborg.

Lilja, K., Murhem, S. & Ulväng, G (2006) Den glömda konsumtionen, in Historisk Tidskrift nr 1.

Kontaktperson

Sofia Murhem
Ekonomisk-historiska institutionen
Box 513
751 20 Uppsala
Tel.: 018-471 73 10
Sofia.Murhem@ekhist.uu.se

            Foto: Magnus Hjalmarsson

Vid institutionen finns ett affilierat forskningscentra:

Uppsala Centre for Business History

En internationell tidskrift ges ut vid insitutionen:

Economic and Industrial Democracy

An International Journal


Published by Sage in Association with Department of Economic History, Uppsala University, Sweden

Editors: Lars Magnusson and Jan Ottosson, Uppsala University