Ett regionalt och organisatoriskt perspektiv på innovationsspridning inom svensk dagligvaruhandel 1900-2000

 

Innovationsspridning inom varuhandeln har rönt förhållandevis litet intresse inom ekonomisk forskning jämfört med intresset för innovationsspridning och ”knowledge management” inom industrin. Särskilt eftersatta är studier som anlägger ett långt historiskt perspektiv på innovationer som rör management och varuflöden.

Svenska handelsföretag har under 1900-talet tidigt anammat innovationer som självbetjäning och företagsspecifika kundkort. Vi vet däremot mindre om variation i spridning och genomslag inom och mellan olika företag. I dagligvaruhandeln var vissa företag/föreningar inom ICA och Kooperativa Förbundet (KF) pionjärer i fråga om centrala innovationer. Det intressanta med både KF och ICA är att organisationerna kombinerar rollen som affärsmässigt drivna företag med rollen som demokratiska medlemsorganisationer. Medlemmar som i sin tur var delägare i partihandelsverksamheten. Här finns ett principiellt intressant förhållanden mellan å ena sidan centrala partihandelsorganisationer (Kooperativa Förbundet och ICA:s regionbolag, senare ICA AB) och å andra sidan lokala konsumentföreningar respektive enskilda handelsföretag inom ICA, som bör ha påverkat genomförandet av innovativ verksamhet inom respektive organisation.

Förklaringar till teknologisk och organisatorisk förnyelse inom handeln kan sökas i skärningspunkten mellan den entreprenöriella verksamheten inom det enskilda företaget och olika omvärldsbetingelser.

Syftet med detta projekt är att studera innovationsspridning inom svensk dagligvaruhandel under 1900-talet i ett regionalt och organisatoriskt perspektiv. Vi vill undersöka betydelsen av såväl externa faktorer (marknad, konkurrens, och institutionella faktorer) som organisationsinterna faktorer (organisationsstruktur, kontroll, kultur, normer och rutiner). Ur detta perspektiv är det särskilt intressant att analysera dagligvaruhandelns regionala utveckling och den innovativa verksamheten inom de två dominerande dagligvarublocken, KF och ICA.

Projektets finansiär

Handelsbankens Forskningsstiftelse.

Deltagare

Pernilla Jonsson
Fredrik Sandgren
Mika Nielsen

Kontaktpersoner

Pernilla Jonsson & Fredrik Sandgren
Uppsala universitet (Uppsala University)
Ekonomisk-historiska inst. (Department of Economic History)
Box 513
SE-751 20 Uppsala
Sweden

Tel. 018/471 57 53, e-post pernilla.jonsson@ekhist.uu.se
Tel. 018/471 12 25, e-post fredrik.sandgren@ekhist.uu.se

 

            Foto: Magnus Hjalmarsson

Vid institutionen finns ett affilierat forskningscentra:

Uppsala Centre for Business History

En internationell tidskrift ges ut vid insitutionen:

Economic and Industrial Democracy

An International Journal


Published by Sage in Association with Department of Economic History, Uppsala University, Sweden

Editors: Lars Magnusson and Jan Ottosson, Uppsala University