Avslutade forskningsprojekt

Drivkrafter och hinder för industriell förnyelse i byggindustrin

Den glömda konsumtionen. Auktionens ekonomiska roll i relation till 1700- och 1800-talens samhällsomvandling

Den hållbara svenska modellen. Innovationskraft, förnyelse och effektivitet

Industrial Heritage around the Baltic Sea

Industrisamhällets omvandling − industriell växt och förändring i företagsbyggande och kommunal planering

The Oxford-Uppsala Programme

Professions, power and the definition of science: the development of Swedish universities 1990-2005

Ett regionalt och organisatoriskt perspektiv på innovationsspridning inom svensk dagligvaruhandel 1900-2000

Städer som förmedlande länk i svensk industrialisering

Projekt avslutade före 2012

Dessa redovisas i mera detalj i denna PDF-fil.

Arbetsmarknadsrelationer (AREL)

Bankgruppsägande och industriella fusionsrörelse 1913-1938

Bonnierkoncernens utveckling 1950-1996

Business strategies and industrial transformation

Bönderna, marknaden och mekaniseringen. Det mindre jordbrukets marknadsintegration, teknik och arbetsorganisation i Sverige 1870-1945

Continuity and Change in the Rise of Labour: Britain and Sweden, c.1900-1939

Deltiden, detaljhandeln och parterna. En genuskritisk studie av efterkrigstidens arbetsmarknad

Feminina Finanser - Om finansieringen som förutsättning för den tidiga svenska kvinnorörelsens politiska engagemang 1880– 1950 i internationell belysning

Flexibilitet som tradition - Kulturmönster och näringar i norrländsk skogsbygd under 1000 år

Fritidsproduktionens villkor - galoppsport i Sverige under 1900-talet ur klass-, genus-, generations- och etnicitetsperspektiv

Företag i kris och omvandling. Strategier, nätverk och misslyckanden i Grängesbergsbolaget, 1950–1977

Försäkringsstruktur och marknadsutveckling

Generationsväxling och resursöverföring i jordbruket 1870-2000

Gravt synskadade i arbetslivet

Industrisamhällets Krönikeskrivare. En studie av svenska industrihistoriker 1920-1970

Jordbrukets reorganisation i postkommunismens Öst- och Centraleuropa. Förutsättningar för hushållsbaserade jordbruk före, under och efter den kommunistiska epoken, med särskild tonvikt på Ungern

Järnproduktion, järnhandel och järnmarknad. Det svenska och det ryska järnet på den brittiska marknaden 1700-1850

Kommunikationer i perspektiv - marknader, nätverk och regelförändringar i svensk kommunikationssektor under 100 år

Kommunikationer i tillväxt - Stat, marknad och teknik i svensk kommunikationssektor 1950-2000

Konsumtion och industrialisering i Sverige 1820-1914

Kvinnor, arbetare och invandrare. Studier om kön och etnicitet på den svenska arbetsmarknaden under efterkrigstiden

Liberalismen i arbetsmarknadens kölvatten. Om framväxten av en arbetsmarknad i Sverige under 1800-talet

Manliga industriarbetsplatser - kvinnliga arbetare

Marknaden, bönderna och staten. Den svenska spannmålsmarknadens förändring 1770-1870 ur ett institutionellt perspektiv

Marknadsföring och den industriella uppgångsfasen

Members of Parliament as Auditors of the State

Människor med funktionsbegränsningar i arbetslivet

Reproduktionens resurser - spädbarnsvård i stagnationens Stockholm, 1750-1850

Skeppsbroadeln i Gamla stan 1650-1850

Sociala nätverk och ekonomisk utveckling: en studie av entreprenöriella nätverk och deras påverkan på innovationsmönster och innovationsspridning 1870-1985

Sparandet och sparbankernas roll i den ekonomiska utvecklingen 1820-1970

Den starka statens fall

Svensk modell i förändring

Det svenska jordbrukets historia

Teknik, Industri och Kulturarv - TIK

Textiles and Clothing in the Baltic North: Stockholm as an intermediary in late Medieval and Early Modern Scandinavian Textile History

Women, Employment and the Gender Order. A Study on Women's Labour Conditions in four Latin American Countries