Två hjälpande händer. Statliga stöd till företagens överlevnad och arbetskraftens rörlighet

Syftet är att analysera den svenska flyttbidrags- och lokaliseringsstödspolitikens långsiktiga initiering och implementering genom att kartlägga och analysera den ekonomiska politikens målkonflikter mellan rörlighet och stöd till företag i stödområdet. Projektets nya kunskapsbidrag behandlar hur staten beslutade om motsägelsefulla politiska styrmedel, där orsaker bakom flyttlasspolitiken och lokaliseringspolitiken liksom dess implementering studeras för perioden 1957-1987 då stödpolitikens dubbla mål om att omvandla och bevara genomfördes.

Tidigare forskning kring rörlighetsmönster på arbetsmarknaden har enbart belyst en del av policyprocessen bakom flyttbeslut. Forskning kring olika former av företagsstöd har belysts i fallet med det statliga transportstödet. Däremot saknas longitudinella parallella analyser för flera regioner. Vi höjer förklaringsvärdet genom att belysa besluten om subventioner/företagsstöd och flyttstöd parallellt.

Policyprocesserna kartläggs av de ekonomisk-politiska målen på den nationella nivån genom utnyttjande av offentliga utredningar och kommittéarkiven samt offentligt tryck. Hur målen implementerades görs genom att kartlägga beslut om flyttstöd respektive lokaliseringsbeslut i stödområdena genom arkivmaterial från länsarbetsnämnderna. På motsvarande sätt analyseras också företagsdata om företagsstöd (lokaliseringsstöd) utifrån myndighetsarkiv och bevarade företagsarkiv. En databas utifrån 1972 års företagsräkning kommer att nyttjas.

Projektfinansiär

Handelsbankens forskningsstiftelser

Projektperiod

2013-2016

Medverkande

Professor Lena Andersson-Skog, Umeå universitet
Doktorand Jakob Molinder, Uppsala universitet
Professor Jan Ottosson, Uppsala universitet

Kontaktperson

 

Jan Ottosson
Ekonomisk-historiska institutionen
Box 513
751 20 Uppsala
Jan.Ottosson@ekhist.uu.se