Stockholm och maten: systemet för livsmedelsförsörjning i Stockholm 1930-2010

Det övergripande syftet med detta projekt att studera hur Stockholms system för livsmedelsförsörjning konfigurerats och förändrats under perioden 1930-2010. Från slutet av 1800-talet fram till idag, har konsumtionen av färska, konserverade, kylda och frysta livsmedel ökat dramatiskt och avståndet mellan konsumenter och producenter har ökat. Livsmedelsförsörjningen har gått från att främst vara en lokal angelägenhet för att sedan nå en nationell och slutligen global räckvidd. En stads livsmedelsförsörjning påverkas av en mängd faktorer, men grunden finns i skärningspunkten mellan efterfrågan och utbud. Sambandet mellan utbud och efterfrågan präglas av en inneboende dynamik. Dynamiken beror på den ekonomiska förmåga och de preferenser, ofta kulturellt inbäddade, konsumenter har, samt de reella möjligheterna till införsel av livsmedel tekniska, organisatoriska och institutionella förutsättningar medger. För att bringa reda i denna dynamik tar detta projekt sin teoretiska utgångspunkt i ett sammanfogande av två aktuella teoretiska traditioner ”World City Networks” samt ”Global Commodity Chains”. Projektet omfattar tre delstudier. En om livsmedelsförsörjningens konfiguration i Stockholm, en om livsmedelsdistributionen i Stockholm samt en som undersöker den lokala politiken i fråga om livsmedelskontroll och stadsplanering. Den tredje delstudien är avsedd att bli ett avhandlingsprojekt.

Projektfinansiär

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse. Tore Browaldhs stiftelse

Projektperiod

2014-2017

Medverkande

Jenny Lee
Fredrik Sandgren 

Kontaktperson

Docent Fredrik Sandgren
Ekonomisk-historiska institutionen
Box 513
751 20 Uppsala
Fredrik.Sandgren@ekhist.uu.se