Städer till salu

Syftet med forskningsprogrammet är att studera förändringar i de tre svenska storstadsregionernas strategiska arbete med att skapa tillväxt genom marknadsföring. Frågor som avser att besvaras är bland annat hur kommunerna i de berörda regionerna arbetat med marknadsföring och varför det har satsats resurser på att marknadsföra orten. Tidigare forskning om marknadsföring av orter har gjorts av bland annat geografer och ekonomer, det nya i den här undersökningen är det historiska perspektivet. Jag avser att utgå från den samhällsomvandlingen som skedde i och med den tredje industriella revolutionen. Industrier drabbades i mitten av 1970-talet samtidigt som ny teknologi växte fram. I samma skede tog också den globala marknadsekonomin ytterligare fart. I tidigare forskning har jag studerat hur Stockholm marknadsförts under cirka 70 år. Jag har där kunnat se ett tydligt brott i organiseringen av marknadsföringen vid slutet av 1970-talet. Genom att använda mig av varumärke som ett teoretiskt begrepp kan jag diskutera vad som anses viktigt att lyfta fram i regionen, hur detta förändrats och hur det eventuellt påverkar samarbete och konkurrens med andra kommuner. Intervjuer och verksamhetsberättelser från olika kommunala bolag ska användas för att undersöka hur kommunernas strategiska arbete med att skapa tillväxt ser och har sett ut. 

Projektfinansiär

Handelsbankens forskningsstiftelser

Projektperiod

2012-2015

Kontaktperson

Karin Ågren
Ekonomisk-historiska institutionen
Box 513
751 20 Uppsala
Karin.Agren@ekhist.uu.se