Forskningens frihet och nytta: sektorsforskning som omstritt begrepp i svensk politik

Projektet använder ett begreppshistoriskt perspektiv för att följa begreppet "sektorsforskning" i den svenska forskningspolitiska debatten från 1960-talet och framåt, med fokus på dess retoriska användning av olika aktörer. Begreppet har passerat genom ett antal viktiga debatter. Under 1960- och 1970-talet syftade sektorsforskning på forskning som myndigheter beställde från universitet för att bygga upp en kunskapsgrund inom sina respektive politikområden. Under 1980- och 1990-talet minskade tron på statens möjlighet att styra samhällsutvecklingen och begreppet hoppade över till debatten om universitetens autonomi och frihet. Det breddades till att omfatta all instrumentellt motiverad forskning, där tjänstemän snarare än forskare styrde resursallokering och problemformulering. Begreppet fylldes också alltmer med ett normativt innehåll och associerades med dålig forskning. Efter 2000 har begreppet i stor utsträckning försvunnit från den svenska debatten.

Projektfinansiär

Handelsbankens forskningsstiftelser

Projektperiod

2009-2012

Kontaktperson

Magnus Eklund
Ekonomisk-historiska institutionen och
Centrum för teknik- och vetenskapsstudier(Uppsala STS)
Box 513
751 20 Uppsala
Magnus.Eklund@ekhist.uu.se