Riksbankens humankapital mellan 1950-2000

Riksbankens verksamhet är i hög grad kunskapsintensiv och dess personal, dess humankapital, således bankens viktigaste resurs. Att ha rätt typ av kompetenser i bankens ledning såväl som bland dess tjänstemän är mycket viktigt för att Riksbanken ska uppnå de penningpolitiska mål och andra uppgifter som banken getts i uppdrag att uppnå. Men över tid har Riksbankens uppgifter förändrats, vilket även ställt förändrade krav på humankapitalets komposition från en tid till en annan. År 1950 hade Riksbanken till exempel ett flertal mål, som att ackommodera den övergripande ekonomiska politiken med låga räntor, parera stigande arbetslöshet och inflation, kontrollera bankernas kreditgivning samt administrera kronans fasta växelkurs. Under de följande årtiondena föll flera av dessa mål successivt bort, och år 2000 var Riksbankens uppdrag i princip begränsat till ett prisstabilitetsmål. I detta projekt undersöks hur dessa förändringar kan kopplas till förändringar i Riksbankens primära resurs, dess anställda. Några av de frågor som projektet fokuserar på är: Kan något sägas om huruvida förändringarna i humankapitalet följt eller föregått förändringar i Riksbankens mål och syfte? Har Riksbanken blivit mer kunskapsintensiv över tid? Har Riksbanken alltid varit mer kunskapsintensiv än andra svenska arbetsplatser? Hur har kvinnor och mäns karriärvägar förändrats från 1950 till år 2000? Har den gradvis ”akademiseringen” av Riksbanken lett till en bättre penningpolitik? Har Riksbankens förändrade humankapital och uppdrag följt internationella trender, eller finns en svensk särprägel i denna utveckling? Studien använder en empirisk sammanställning av Riksbankens personal mellan 1950 och 2000, som täcker information såsom de anställdas kön, utbildning, anställningstid för alla Riksbankens anställda samt även tidigare anställningar och politiska uppdrag för de högsta beslutsfattarna.

Projektfinansiär

Jan Wallander stipendium

Projektperiod

2013-2014

Medverkande

Eiji Hotori, Yokohama University
Mikael Wendschlag, Uppsala universitet

Kontaktperson

Mikael Wendschlag
Ekonomisk-historiska institutionen
Box 513
571 20 Uppsala
Mikael.Wendschlag@ekhist.uu.se