Reformteknokraterna: Den starka statens strateger, 1945-1980

Detta projekt tar sin utgångspunkt i "strategerna" bakom välfärdsstaten. Skapandet av välfärdsstaten intar en central roll i den gängse bilden av efterkrigstidens Sverige. Genom att betona den roll som en särskild grupp av ”strateger” kom att spela i planeringen och uppbyggnaden av den starka staten efter andra världskriget avser projektet att ge en ny bild av den svenska välfärdsstatens uppkomst. Vanligen har ingenjörers, planerares och vetenskapsmäns agerande och tänkande uppfattats som sekundärt i förhållande till den roll som politiska ledare och ideologer spelat. Experterna får ibland inta en betydelsefull roll, men sällan i andra egenskaper än som verkställare av politiska beslut och direktiv. Utgångspunkter är, baserat dels på forskarnas preliminära resultat och dels på forskning om andra länder, att detta är en missvisande beskrivning.

Ambitionen är undersöka den grupp av arkitekter, ekonomer, ingenjörer, planerare och vetenskapsmän som befolkade det statliga utredningsväsendet i egenskap av experter, som blev ledare för välfärdsstatens institutioner, som rådgav regeringen och som så småningom avancerade till generaldirektörer eller statssekreterare i den nya, institutionaliserade ”vetenskapliga” staten. Det är på grund av att dessa var drivande bakom de många statliga åtagandena, som de i projektet benämns som ”reformteknokrater”. Projektet avser att kartlägga vilka dessa personer var, följa deras karriärvägar och kontakter med varandra samt undersöka deras visioner.

Projektfinansiär

Handelsbankens forskningsstiftelser

Projektperiod

2011-2013

Medverkande

Per Lundin
Niklas Stenlås

Kontaktperson

Niklas Stenlås
Ekonomisk-historiska institutionen
Centrum för teknik- och vetenskapsstudier(Uppsala STS)
Box 513
751 20 Uppsala
Niklas.Stenlas@ekhist.uu.se