Reformteknokraterna: Den starka statens strategier, 1930-1980

Skapandet av välfärdsstaten intar en central roll i den gängse bilden av efterkrigstidens Sverige. Genom att betona den roll som en särskild grupp av "strateger" kom att spela i planeringen och uppbyggnaden av den starka staten efter andra världskriget vill vi i detta projekt ge en ny bild av den svenska välfärdsstatens uppkomst. Vanligen har har ingenjörers, planerares och vetenskapsmäns agerande och tänkande uppfattats som sekundärt i förhållande till den roll som politiska ledare och ideologer spelat. Experterna får ibland inta en betydelsefull roll, men sällan i andra egenskaper än som verkställare av politiska beslut och direktiv. Vi tror, baserat dels på egna preliminära resultat och dels på forskning om andra länder, att detta är en missvisande beskrivning. Vi vill undersöka den grupp av arkitekter, ekonomer, ingenjörer, planerare och vetenskapsmän som befolkade det statliga utredningsväsendet i egenskap av experter, som blev ledare för välfärdsstatens institutioner, som rådgav regeringen och som så småningom avancerade till generaldirektörer eller statssekreterare i den nya, institutionaliserade "vetenskapliga" staten. Vi menar att de var drivande bakom de många statliga åtagandena, och vi benämner dem "reformteknokrater". Projektet avser att kartlägga vilka dessa personer var, följa deras karriärvägar och kontakter med varandra samt undersöka deras visioner.

Projektfinansiär

Vetenskapsrådet

Projektperiod

2012-2014

Kontaktperson

Docent Per Lundin
Ekonomisk-historiska institutionen
Centrum för teknik-och vetenskapsstudier (Uppsala STS)
Box 513
751 20 Uppsala
Per.Lundin@ekhist.uu.se