Det svenska näringslivet under avkolonialiseringens era 1945-1975

Detta projekt avser empiriskt att bredda vår kunskap om Sveriges relationer till tredje världen under kalla kriget. Hittills har forskningen betonat de politiska drivkrafterna bakom den aktiva utrikespolitiken och den expansiva biståndspolitiken, medan det privata näringslivets ekonomiska relationer, analyser och relationer överlag har förbisetts. En allmänt vedertagen definition av den svenska modellen är ju annars att den under ett antal decennier under 1900-talet bestod i ett samarbete mellan en stark, organiserad socialdemokrati och ett lika organiserat, exportdrivet näringsliv. Med anledning av detta är det angeläget att fylla den forskningslucka som resulterat av att endast en av dessa aktörers motiv och handlingar har antagits vara av intresse. Teoretiskt avser projektet därmed att bidra med det saknade ”andra benet” i historiska analyser av den korporativa statens respons till efterkrigstidens största geopolitiska omvandling.

Projektfinansiär

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse (Wallanderstipendium)

Projektperiod

2013-2016

Kontaktperson

Nikolas Glover
Ekonomisk-historiska institutionen
Box 513
751 20 Uppsala
nikolas.glover@ekhist.uu.se