Den europeiska industriella medborgaren - han eller hon? Den framväxande europeiska arbetsmarknadsregimen ur ett genusperspektiv

Inom EU har sedan Jacques Delors inbjudan till arbetsmarknadens parter 1985 pågått en process att integrera arbetsmarknadsrelationerna i EU. Ett antal institutioner har skapats; den sociala dialogen, den sociala sektorsdialogen, de europeiska företagsråden, europaföretagen samt utökningen av konsultations och informationsrättigheten till företag verksamma inom hela unionen med 50 respektive 20 anställda. Den sociala dialogen pågår på såväl central- som sektorsnivå där europafacket och de europeiska industrifederationerna och deras motparter ingår som en integrerad del i EU:s beslutsvägar. Mot bakgrund av att Amsterdamfördraget anger att gemenskapen ska bekämpa ojämlikhet och främja jämställdhet mellan män och kvinnor inom alla unionens politikområden är projektet inte bara inomvetenskapligt relevant, utan också samhälleligt och politiskt intressant. I projektet studeras europeiseringen av arbetsmarknadsrelationerna på europanivå ur ett genusperspektiv, om den europeiska industriella medborgaren har ett kön, dvs om män och kvinnor påverkas olika av de europeiska institutioner som skapats för arbetsmarknadsrelationer. Relationerna ses inte enbart som en fråga om representation, vem som sitter var, utan också vilket arbete som pågår, var det pågår och vilka effekter det haft. De variabler som undersöks är representation, aktivitetsgrad samt utfall.  Studien omfattar tidsperioden 1994 till idag.

Projektfinansiär

FAS

Medverkande

Docent Sofia Murhem, projektledare
FD Andreas Dahlkvist

Kontaktperson

Sofia Murhem
Ekonomisk-historiska institutionen
Box 513
751 20 Uppsala
Tel.: 018-471 73 10
Sofia.Murhem@ekhist.uu.se