Civilflygets utveckling i Sverige 1900-1970

Det svenska civilflygets framväxt fram till början av 1950-talet skildras i denna bok som utkommer i början av juni 2014 (Gidlunds förlag). Civilflygets tidiga utveckling pekar på vikten av att studera hur ny teknik har mottagits av staten och hur olika intressen har försökt påverka staten. Den svenska statliga flygpolitiken präglades av en avsevärd förändring från en liberal attityd, med ett visst motstånd mot direkta linjesubventioner, till ett aktivt stöd till ett privat monopolföretag. Detta förändrades till ett allt större statligt inflytande med bibehållet ekonomiskt stöd, för att därefter övergå till ett intimt samarbete mellan privata och statliga intressen. I samband med andra världskrigets slut omvandlades det tidigare nationella bolaget till en bred skandinavisk plattform med tre länders regeringar samt både privata och offent­liga intressen sida vid sida. Det tidiga svenska civilflygets historia visar på de skiftande villkor som privata företag och entreprenörer mötte när den svenska flygpolitiken formerades. I en planerad volym kommer perioden från 1950-talet till 1970-talet att belysas.

Projektfinansiär

I en tidigare fas Vinnova.

Projektperiod

1997-

Kontaktperson

Jan Ottosson
Ekonomisk-historiska institutionen
Box 513
751 20 Uppsala
Jan.Ottosson@ekhist.uu.se