Banking and ethnicity in the early stages of development. The Swedish-American Bank, its predecessors, competitors and successors in the “Twin Cities”, Minnesota, c1850-1920

Syftet med forskningsprojektet är att studera betydelsen av etnicitet för utvecklingen av det lokala bank- och finanssystemet i St Paul och Minneapolis under perioden 1860-1920. Under dessa år kom en stor del av emigranterna i Minnesota från Sverige, Norge och Tyskland. Särskilt stark var koncentrationen av dessa etniska befolkningsgrupper till S:t Paul och Minneapolis, delstatens två största städer som tidigt under 1900-talet växte samman till ”the Twin Cities”.

Projektet studerar organisering och formalisering av de finansiella marknaderna i den lokala samhällsekonomins tidiga utvecklingsskeden. I Twin Cities etablerades från och med 1860-talet så kallade etniska banker. Till exempel bildades German-American Bank 1863 och Swedish-American Bank 1888. Med hänsyn till den lokala ekonomins snabba omvandling och de stora informationsasymmetrierna mellan bank/kreditgivare och kund/kredittagare var gemensam etnicitet och kulturell bakgrund ett sätt att minska risker och osäkerheter i den dagliga bankverksamheten samtidigt som det var en viktig vägledande och organiserande princip för det formella finansiella systemets etablering och utveckling. I takt med att de stora etniska befolkningsgrupperna från norra Europa integrerades i det amerikanska samhället omvandlades huvuddelen av de tidiga etniska bankerna till mer traditionella affärsbanker.

Projektet ställer frågan om betydelsen av etnicitet inom finansiell verksamhet i både ett historiskt och ett samtida perspektiv. De etniska bankerna var inte bara en parentes i det amerikanska banksystemets långsiktiga utveckling. Även idag finns ett rikt utbud av etniskt orienterade banker. Dessa är dock inriktade på befolkningsgrupper som präglas av socialt och ekonomiskt utanförskap.

Projektfinansiär

Handelsbankens forskningsstiftelse

Projektperiod

2012-2105

Kontaktperson

Tom Petersson
Ekonomisk-historiska institutionen
Box 513
751 20 Uppsala
Tom.Petersson@ekhist.uu.se