Från lärarundantag till entreprenöriella universitet: Akademisk patentpolitik 1940-2013

Ambitionen med projektet är att öka kunskapen om universitets förändringar i Sverige med utgångspunkt i frågor om patent och ägande. Avsikten är att fylla ett tomrum i den svenska forskningspolitikens historik och att bereda väg för kritiska och konstruktiva diskussioner om universitetens uppgifter. Projektet tar avstamp i "lärarundantaget" som instiftades på 1940-talet och gav universitetsforskare rätt att ta patent på sin forskning. Något som avvek från övrig patentlagstiftning, som satte arbetsgivaren i främsta rummet när uppfinningar gjorts i tjänsten. Sedan ett par decennier har det växt fram en kritik mot lärarundantaget som pekas ut som ett hinder för de svenska universiteten att bli mer företagslika och "entreprenöriella". Lärarundantaget kvarstår alltjämt, trots återkommande debatt och politiskt utredningsarbete. Projektet utförs som ett antal delstudier som bland annat behandlar lärarundtantagets etablering under 1940-talet; framväxten av en organisatorisk infrastruktur för patentering och kommersialisering av universitetsforskning; den politiska rörelse som verkat för att göra universiteten mer innovationsdrivande och entrprenöriella; samt patentens betydelse för att mäta, granska och ranka universitet.

Projektfinansiär

Handelsbankens forskningsstiftelser

Projektperiod

2013-2016

Kontaktperson

Ingemar Pettersson
Ekonomisk-historiska institutionen
Centrum för teknik- och vetenskapsstudier (Uppsala STS)
Box 513
751 20 Uppsala
Ingemar.Pettersson@ekhist.uu.se