Handledning på forskarutbildningen

Handledning och individuell studieplan

I samband med antagning till forskarutbildningen tilldelas doktoranden en ordinarie och en biträdande handledare. För att förena god vetenskaplig kvalitet med effektivitet är det av största vikt att den forskarstuderande arbetar i nära kontakt med sin handledare. Redan under första terminen och därefter i början av varje läsår skall en individuell studieplan upprättas för den forskarstuderande där kursläsning, PM-skrivande, bokrecensioner och seminarieoppositioner noga inplaneras. I slutet av varje termin gör handledare och studerande en avstämning mot studieplanen.

Enligt högskoleförordningen har doktorander rätt att byta handledare om de så önskar. Det sker i så fall i samråd med studierektor för forskarutbildningen samt prefekten. Doktoranderna erbjuds även grupphandledning.

Den individuella studieplanen kan hämtas här.