Contact information:

Visiting address: Kyrkogårdsgatan 10 plan 4 (Ekonomikum)
Postal address: Box 513, 751 20 Uppsala (Karta)

Undergraduate studies
Kristina.Lilja@ekhist.uu.se
P: +46 18 471 12 19

Master's programme
Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se
P: +46 18 471 57 55

PhD studies
Mats.Morell@ekhist.uu.se
P: +46 18 471 12 17

Course administration
Jenny.Bjorkegard@ekhist.uu.se
P: +46 18 471 12 22

Forskarutbildningsnämnden (FUN)

Forskarutbildningsnämnden, FUN. är ett organ för forskarutbildningsfrågor inom institutionen. FUN leds av studierektor för forskarutbildningen och i övrigt ingår tre doktorandrepresentanter (med en suppleant) samt två lärarrepresentanter (med en suppleant). FUN är underställt styrelsen, det är ett beredande och rådgivande organ som tar initiativ till förslag till styrelsen. Det är dock bara ändringar i styrdokument såsom studieplanen, eller frågor som kräver resurser som är beslutsfrågor för styrelsen (se styrelseprotokoll 050228 § 6). Ändringar i praxis beträffande forskarutbildningen kan bestämmas av FUN. FUNs uppdrag gäller följande områden inom forskarutbildningen ( FUNs protokoll nr 1 040616 § 4 samt nr 2 041013 § 4):

  • kursutbud och kursgenomförande
  • studieplaner (även individuella)
  • seminarier och konferenser
  • utvärderingar
  • kvalitetsarbete
  • referensgrupper
  • samarbete med andra institutioner
  • remissvar (särskilt principfrågor)
  • studiesociala frågor
  • kanalisera förslag och synpunkter från doktorander och lärare.

FUNs protokoll utsändes på den allmänna maillistan efter varje möte. Justerat och underskrivet protokoll finns dessutom i pappersform i pärm hos studierektor för forsklarutbildningen samt på expeditionen. Länken ”FUNs beslut", listar i datumföljd alla beslut som FUN fattar och som omedelbart påverkar verksamheten. Bordläggningsbeslut, diskussioner som ej leder till beslut samt beslut rörande FUNs arbetsformer förtecknas inte här. För fullständig information hänvisas således till protokollen.

FUNs beslut

1. Tidpunkten på i förhand utsatta professorsseminarier skall inte ändras (041013 § 6)

2 De ska alltid finnas ”back-up” på ordförandesidan vid professorsseminarierna. (041013 § 6)

3. Om text till professorsseminarium ej blir klar i tid ska seminariet ändå hållas med den text som finns, alternativt muntlig presentation. (041013 § 6)

4. Samtliga deltagare ska anmäla frånvaro till ordföranden i förväg. (041013 § 6)

5. Högre seminariet bör omfatta tre timmar vid slutmanus. (041013 § 6 även 050207 § 6)

6. Tidskriftsseminarium bör hållas på högre seminariet minst en gång per år. (041013 § 6)

7. Angående promemoriorna vid höstupptakterna beslutades att de ska omfatta 2-3 sidor, att de ska innehålla en presentation av forskningsområdet, syfte och frågeställningar samt ev. problem som forskaren har. Minst fyra timmar bör avsättas till diskussionerna av dessa PM, definitiv deadline fastställs för inlämning till studierektor som distribuerar PM till alla på institutionen. (041013 § 8)

8. Vid ventilering av licmanuskript vid professorsseminarium ska opponent finnas. (050207 § 6)

9. Vid brist på oppositionstillfällen ska doktorander ha företräde som opponent framför disputerade. (050207 § 6)

10 Doktorander ska kunna tillgodoräkna sig kurser tagna i Oxford (i följd av samarbetet Oxford-Uppsala) förutsatt att de passar in i kurscykeln. (050207 § 7)

11. Deltagande i externa konferenser (som kommentator eller med paper) ska kunna ersätta delar av framträdandena vid seminarierna vid institutionerna (recensioner och/eller oppositioner) och därmed bidra till de 5 p på forskarutbildningen som sådant deltagande ger. Konferensdeltagandet ska redovisas för studierektor som bedömer insatsen. Redovisningen ska bestå av det paper som lades fram samt en halvsidas rapport där typ av konferens och doktorandens insats presenteras. (050207 § 8)

12. Högre seminariet ska utvärderas varje år. Utvärderingen följs upp av studierektor. Utvärdering i enkätform görs inom kort, avrapporteras under våren och följs upp under hösten. (050207 § 9)

13. ”Rundor” (dvs. att alla i början av seminariet frågas om vad de vill diskutera på seminariet i förhållande till framlagds text) ska användas på högre seminariet och professorsseminarierna. (050502 § 5)

14 Beslutet i § 13 050207 om att deltagande i konferenser kan ersätta seminarieaktiviteter preciserades: Deltagande i externa konferenser (paperventilering eller kommentator) kan ersätta högst 3 av de 4 gånger som doktoranden ska framträda på högre seminariet vid institutionen. Företrädesvis ska framträdandet på den egna institutionen utgöras av slutmanusopposition. (050502 § 7)

15. Tre timmar ska avsättas för behandling av slutmanus från och med dagens datum. Det är önskvärt att seminariet då börjar kl. 13. (050502 § 8)

17. Utvärdering av seminariet ska ske både muntligt och skriftligt. På upptaktsmötet 2005 avsätts tid för diskussion av seminarieverksamheten och under vt 2006 kommer ny enkät att göras. (050502 § 10)